Certifikáty ISO

ISO 9001

Od roku 1999 má firma zavedený a certifikovaný systém řízení kvality produktů podle normy ISO 9001

Ochrana spotřebitele

Subjektem příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi námi a našimi zákazníky – spotřebiteli je ve smyslu ust. § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, Česká obchodní inspekce. S případným návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu se obracejte na adresu Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací naleznete na internetové adrese České obchodní inspekce www.coi.cz.

Politika managementu

S & H stavební a obchodní firma spol s.r.o.
se sídlem K Vejvoďáku 1359, Zbraslav, 156 00 Praha 5

Záměrem vedení stavební firmy je prováděnými činnostmi:

 • v maximální míře uspokojovat potřeby, požadavky a očekávání zákazníků a zainteresovaných stran
 • dodržovat požadavky na kvalitu stavebního díla, ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu specifikované zákazníky a zainteresovanými stranami, včetně aplikovatelných požadavků právních a jiných předpisů.
 • dosahovat optimálních nákladů a zisku, který vytvoří zdroje a umožní další rozvoj firmy.

Koncepční záměry:

 • Důsledně využívat všech sil a prostředků k uspokojování potřeb a očekávání zákazníků a zainteresovaných stran.
 • Získávat informace od zákazníků a dalších zainteresovaných stran o našich produktech a službách.
 • Trvale zabezpečovat kvalitu našich produktů a prací.
 • Trvale zmírňovat nepříznivé dopady našich činností na životní prostředí, zlepšovat řízení a výkonnost firmy v oblasti BOZP a havarijní připravenosti a k tomu zajistit spoluúčast všech pracovníků.
 • Důsledně při všech činnostech plnit požadavky všech právních a jiných závazných předpisů, které se na organizaci ve všech jmenovaných oblastech vztahují.
 • Stále klást důraz na prevenci znečišťování životního prostředí, vzniku úrazů a poškození zdraví.
 • Všestranně podporovat zvyšování kvalifikace a celkové způsobilosti našich pracovníků.
 • Neustále zlepšovat účinnost zavedeného systému managementu ve všech jeho  oblastech.

Politiku managementu pravidelně přezkoumává majitel firmy k zajištění její stálé vhodnosti a přiměřenosti. K jejímu naplňování schvaluje každoročně cíle, programy a účinná opatření.

Za dodržování politiky managementu a dosahování jednotlivých cílů jsou zodpovědní pracovníci firmy, a to každý svým dílem, vyplývajícím z postavení ve firmě.

Přezkoumávání systému managementu, kterým je pověřen představitel managementu, je příležitostí pro navržení nových cílů a promítnutí změn do politiky managementu.

Pro naplnění záměrů politiky managementu se vedení firmy zavazuje, že:

 • vytvoří potřebné zdroje a organizační podmínky pro účinné fungování systému managementu tak, aby  trvale  splňoval   požadavky  norem  ČSN EN ISO 9001:2009,  ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008
 • zajistí účinnou kontrolu fungování systému managementu a jeho trvalé zlepšování

Politika managementu:

 • představuje závazek všech pracovníků k dodržování postupů zavedených systémem managementu tak, aby byly vytvořeny podmínky ke stabilizaci a zlepšování v oblasti kvality, v ochraně životního prostředí, BOZP a PO
 • je sdělována všem osobám řízeným organizací
 • je dostupná zainteresovaným stranám na www stránkách firmy.

 

Schválil dne: ......30.12.2009.........
© Copyright 2013 - S & H stavební a obchodní firma spol. s.r.o. Realizace Jan Kučera